സൂനം

.flickr-photo { border: solid 2px #000000; }.flickr-yourcomment { }.flickr-frame { text-align: left; padding: 3px; }.flickr-caption { font-size: 0.8em; margin-top: 0px; }

സൂനം | soonam, originally uploaded by ponnambalam.

എന്റെ ജന്മം ഒരു സുമംഗലിയുടെ തലയിലോ? അതോ ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിലോ? കാത്തിരിക്കാം…

പ്രദോഷം

.flickr-photo { border: solid 2px #000000; }.flickr-yourcomment { }.flickr-frame { text-align: left; padding: 3px; }.flickr-caption { font-size: 0.8em; margin-top: 0px; }

PradOsham, originally uploaded by ponnambalam.

വേളി കായലിലെ ഒരു സായാഹ്നം

പ്രഭാതവും പ്രദോഷവും

കുറേ കാലത്തിനു ശേഷം വീണ്ടും…

പ്രഭാതം എന്നും പറയും… മക്കളെ ഇന്നു നിന്റെ ദിവസമാടാ…

പ്രദോഷം ഒന്നും പറയില്ല… അതിനറിയാം ഇന്നും ഞാന്‍ ഒരു ദിവസം പാഴാക്കി എന്ന് …

1) ഏര്‍ക്കാട് തടാകം, സേലം.
2) വേളി കായല്‍, തിരുവനന്തപുരം.

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑