പിന്നോട്ടുള്ള യാത്ര തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു

ഇന്നലെ ഇന്ത്യാവിഷനിലെ വീണ ചേച്ചി കെ.പി.ധനപാലനെ വറുക്കുന്നത്‌ കണ്ടു. വിഷയം: “സാമുദായിക സംഘടനകള്‍ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ടികള്‍ ജീവിച്ചു പോകുന്നത് എന്ന് ഒരു വിചാരം അവര്‍ക്കുണ്ട്. ഈ സര്‍ക്കാര്‍ രൂപീകരണം നടത്തിയതില്‍ വലിയ പങ്കും രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടികള്‍ അല്ല, സാമുദായിക സംഘടനകളാണ് മന്ത്രിമാരെയും മറ്റും തീരുമാനിച്ചത്” എന്നാ പിണറായിയുടെ വിമര്‍ശനം. Continue reading “പിന്നോട്ടുള്ള യാത്ര തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു”

Going to meet Buddha

Next day morning, before I woke up from my sleep, Tang came back from the Tooth Relic Temple after his visit. He was an early bird. Next item in our agenda was to find out a way whether we can go to Dambulla and jump to Sigiriya on the same day. After talking to the hotel manager, he advised to stay in Dambulla for a night and then go to Sigiriya. Continue reading “Going to meet Buddha”

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑