മിന്നുന്നതെല്ലാം പൊന്നല്ല

[അറിഞ്ഞില്ല പൊന്നെ ആരുമോട്ടു പറഞ്ഞുമില്ല! ഇത് 100-ആമത്തെ പോസ്റ്റ്‌ ആണേ!!]

മിന്നുന്നതെല്ലാം പൊന്നല്ല. ഷാന്റിലിയര്‍ ആകാം!!

മദ്രാസ്‌, ടി നഗറിലെ ഒരു മലയാളി ഹോട്ടല്‍ ആയ സീ ഷെല്‍ സില്‍ കണ്ടത്‌…

all that glitters is not gold

ഫ്ലിക്കറില്‍ വലിയ സൈസ് കാണാം. ക്ലിക്കിയാല്‍ മതി! 🙂

The Rock Fort City

Thanks to Sathesh and Banumathy! Wish them a wonderful life ahead…! 🙂

I was in Trichy for last two days for wedding of my colleagues. During the stay there, I got a chance to visit the Rock Fort.

Rockfort

The rock fort is the main icon of the city of Thiruchirappally, better known as Trichy. The above image is the bell room of the temple. Primarily this was a temple which abodes shrines of Lord Ganesha, known as “Uchippillaiyar koil”, Lord Shiva, known as “Thayumana swamy”, Amman and Lakshmi Devi atop the rock. It provides a wonderful view of the whole city. Night lights here is very beautiful!

Though it was a temple from the age of Pallavas, it was subsequently handled by Vijayanagara samrajya, Nayaks of Madurai and British. During Vijayanagara period this rock was fortified and used as a watch tower and garrison. Hence a Bell room there.

Geologically 83 meters high rock is one of the oldest in the world, dating back to 3 billion years. Shape of the rock itself is very interesting, which looks different in each angle. A banner seen there…

IMG_1901

Interesting!

More photos here: Picasa web

ബിര്‍ലാ വൈറ്റ് വാള്‍ കെയര്‍ പുട്ടി!

ഇന്ന് എനിക്ക് ഈ-മെയിലില്‍ വന്ന ഒരു പടം… ഇത് ഞാന്‍ എങ്ങനെ ബ്ലോഗിലിടാതിരിക്കും? ഇത് ഉണ്ടാക്കിയവന്‍ ആരായാലും അവന്‍ പൊന്നപ്പനല്ല… തങ്കപ്പനാ തങ്കപ്പന്‍!! 🙂

ഇതില്‍ വരുന്ന ഓരോ കമന്റും, ഈ ചിത്രത്തിന്റെ ഉടമയ്ക്ക് പൂക്കളാണ് !!

Call this creativity!

ബിര്‍ലാ വൈറ്റ് വാള്‍ കെയര്‍ പുട്ടി!
ബിര്‍ലാ വൈറ്റ് വാള്‍ കെയര്‍ പുട്ടി!

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑