അരുംകൊല

പണം കൊടുത്താ ശരീരം വാങ്ങി
നിദമ്പത്തിൽ ആഞ്ഞ് തട്ടി
കഴുത്തിൽ കൈ മുറുക്കി
തല പൊട്ടിച്ചു തിരിച്ച്
കഴുത്തുടഞ്ഞ ചെന്നീരിൻ കുത്തൊഴുക്കിൽ
മദിരയുടെ മദം പൂണ്ട് അവർ പറഞ്ഞു…
ചിയേഴ്സ്, ഈ വോഡ്കയിൽ ജീവനുണ്ട്.

Leave a Reply

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑

%d bloggers like this: