ഇൻസൈറ്റും ചൊവ്വയും തമ്മിൽ

ഇക്കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ച- നവംബർ 26ആം തിയ്യതി ശാസ്ത്ര ലോകത്ത് ഒരു വൻ കുതിച്ച് ചാട്ടത്തിനുള്ള ‘പിള്ളയാർചുഴി’ നാസ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇൻസൈറ്റ് എന്ന പേടകം ചൊവ്വാ ഗ്രഹത്തിൽ ഇറങ്ങി. ഈ ശാസ്ത്ര സംഭവത്തിന്റെ പ്രസക്തി എന്താണെന്ന് ചെറിയ ഒരു ലേഖനം.

എന്താണ് ഇൻസൈറ്റ്?

ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ചൊവ്വയിലേക്ക് ഇതിനു മുൻപും പല പേടകങ്ങളും അയച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ചൊവ്വയുടെ മണ്ണിൽ ഇറങ്ങി പരീക്ഷണങ്ങളും പരിശോധനകളും നടത്തിയവ വളരെ കുറവാണ്. ആ ഗണത്തിൽ ഏറ്റവും പുതിയ ഒരു പേടകമാണ് ഇൻസൈറ്റ്. ഇൻസൈറ്റ് എന്നതിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം: Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport എന്നാണ്. പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ വ്യക്തമാകുന്നത് പോലെ ചൊവ്വ ഗ്രഹത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്ത് നടക്കുന്നു എന്ന് കണ്ടെത്താനാണ് ഇൻസൈറ്റ് പോയിരിക്കുന്നത്. പാത്ത്ഫൈൻഡർ സോജേണർ, ക്യൂരിയോസിറ്റി പോലെ സ്വയം നീങ്ങുന്ന ഒരു പേടകമല്ല ഇൻസൈറ്റ്. മറിച്ച്, ലാൻഡാകുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ സ്റ്റേഷനറിയായിരുന്ന് പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുന്ന പേടകമാണ് ഇൻസൈറ്റ്.

ഇൻസൈറ്റ് ലാൻഡ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം. മറ്റ് പേടകങ്ങൾ ലാൻഡ് ചെയ്ത സ്ഥലവും കാണാം.

Continue reading “ഇൻസൈറ്റും ചൊവ്വയും തമ്മിൽ”

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑