ഒരു രാമേശ്വരം യാത്ര

ധനുഷ്കോടിയ്ക്ക് കിഴക്ക് അരിച്ചൽമുനൈ എന്ന സ്ഥലം വരെ ഇപ്പോൾ റോഡുണ്ട്. അവിടെ അഭിമുഖീകരിച്ച ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം മണൽക്കാറ്റാണ്. പ്രോപർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഗിയർ ഇല്ലാതെ dslr പുറത്തെടുത്താൽ പണി പാലുംവെള്ളത്തിൽ കിട്ടുനെന്നതിന് യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല. ഫോക്കസ് റിങ്ങിന്റെയോ സൂമിന്റെയോ ഇടയിൽ മണൽ തരി കയറിയാൽ ലെൻസ് ഖുദാഗവാ ആകും എന്നത് കൊണ്ട് ക്രിയകളൊക്കെ കുറവായിരുന്നു. എങ്കിലും ഗോപ്രോ കൊണ്ട് ചില ഫുട്ടേജസും ഫോട്ടോസും എടുത്തു.

Continue reading “ഒരു രാമേശ്വരം യാത്ര”

കൊത്ത് പൊറോട്ട – തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പെശൽ!

പ്രിന്റ് മീഡിയയാകട്ടെ, വിഷ്വൽ മീഡിയയാകട്ടെ, സോഷ്യൽ മീഡിയയാകട്ടെ… എവിടെ തിരിഞ്ഞൊന്ന് നോക്കിയാലും അവിടെല്ലാം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്നെ വിഷയം.

എന്നാൽ പിന്നെ എന്റെ (അ)രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ രണ്ട് പൈസയും കൂടി ഇട്ടേക്കാം എന്ന് കരുതി.

Continue reading “കൊത്ത് പൊറോട്ട – തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പെശൽ!”

കൊത്ത് ബറോട്ട – 6 മെയ് 2013

അഴിമതി കാണിക്കുന്നതും ജെയിലിൽ പോകുന്നതും ഒക്കെ അന്തസ്സുള്ള കാര്യങ്ങളാകുന്ന കാലമാണിത്. ജെയിലിൽ പോയില്ലെങ്കിൽ എന്ത് രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ… ഛെ…! Continue reading “കൊത്ത് ബറോട്ട – 6 മെയ് 2013”

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑