ഒരു രാമേശ്വരം യാത്ര

ധനുഷ്കോടിയ്ക്ക് കിഴക്ക് അരിച്ചൽമുനൈ എന്ന സ്ഥലം വരെ ഇപ്പോൾ റോഡുണ്ട്. അവിടെ അഭിമുഖീകരിച്ച ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം മണൽക്കാറ്റാണ്. പ്രോപർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഗിയർ ഇല്ലാതെ dslr പുറത്തെടുത്താൽ പണി പാലുംവെള്ളത്തിൽ കിട്ടുനെന്നതിന് യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല. ഫോക്കസ് റിങ്ങിന്റെയോ സൂമിന്റെയോ ഇടയിൽ മണൽ തരി കയറിയാൽ ലെൻസ് ഖുദാഗവാ ആകും എന്നത് കൊണ്ട് ക്രിയകളൊക്കെ കുറവായിരുന്നു. എങ്കിലും ഗോപ്രോ കൊണ്ട് ചില ഫുട്ടേജസും ഫോട്ടോസും എടുത്തു.

Continue reading “ഒരു രാമേശ്വരം യാത്ര”

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑